Chrzest święty dzieci

Zanim ustalą Państwo w Kancelarii parafialnej datę chrztu:

 • chrzty dzieci odbywają się w naszej parafii zwykle w niedziele na Mszy świętej o godz. 13:00, zaś w miesiącach lipiec-sierpień na Mszy świętej o godz. 11:30,
 • prosimy nie wysyłać do Kancelarii parafialnej Państwa babć, dziadków, rodziców ani rodzeństwa – chrztu świętego udziela się w obecności rodziców/opiekunów prawnych i chrzestnych. To rodzic/rodzice/opiekunowie prawni wraz z chrzestnymi są odpowiedzialni za wychowanie w wierze, dlatego to Państwo jako rodzice/opiekunowie prawni zgłaszacie prośbę o chrzest swojego dziecka,
 • należy znaleźć odpowiednich kandydatów na rodziców chrzestnych. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:
  + są ochrzczone;
  + przyjęły sakrament bierzmowania;
  + są wierzące i praktykujące,
  + żyją w sakramentalnym małżeństwie albo są stanu wolnego
  (tzn. nie trwają w związku niesakramentalnym/”na kocią łapę”, nie są rozwiedzeni i nie żyją w konkubinacie, nie dokonali apostazji);
  + nie mają obiektywnych przeszkód, aby otrzymać rozgrzeszenie i przystąpić do Komunii świętej w czasie chrztu dziecka;
  + przypuszcza się, że otrzymają zgodę na bycie rodzicem chrzestnym od Proboszcza swojego miejsca zamieszkania (nie mylić z zameldowaniem – to dla nas nie ma znaczenia);
  uwaga: jeżeli nie ma dwojga kandydatów na rodziców chrzestnych (mężczyzna i kobieta) – może być jeden rodzic chrzestny (albo mężczyzna albo kobieta);
  – niedopuszczalna jest sytuacja w której miałoby być dwie kobiety lub dwóch mężczyzn jako rodzice chrzestni;
  niedopuszczalna jest sytuacja, gdy osoba niemogąca przystępować do sakramentów miałaby być rodzicem chrzestnym – odmawiamy udziału takiej osoby w obrzędach chrztu – taka osoba nie może również być świadkiem chrztu
 • świadkiem chrztu (gdy brak drugiego chrzestnego/chrzestnej) może być osoba przykładnie żyjąca wiarą, spełniająca moralne wymagania rodzica chrzestnego, ale będąca członkiem innego niż katolickie i prawosławne wyznania chrześcijańskiego, np. luteranin, metodysta, anglikanin itp.: mogą oni być dopuszczeni do udziału w liturgii jako świad­kowie chrztu, a nie jako chrzestni. Warunki powołania na świadka chrztu są takie, jak przy dopuszczeniu chrzestnych z Kościoła prawosławnego. Świadek podpisuje akt chrztu wraz z rodzicami i jednym rodzicem chrzestnym
 • należy przygotować oryginał odpisu aktu urodzenia dziecka jaki otrzymali Państwo z Urzędu Stanu Cywilnego (USC), a w przypadku urodzenia dziecka za granicą Polski: oryginalny akt urodzenia dziecka wydany przez odpowiednie władze tamtego kraju;
 • należy przygotować imiona i nazwiska, daty urodzenia, adresy faktycznego zamieszkiwania kandydatów na chrzestnych
 • pierwszorzędnym miejscem, gdzie Państwo proszą o chrzest dziecka jest parafia Państwa zamieszkania, nie zaś pochodzenia/rodzinna; jeżeli jest inaczej – proszę przeczytać sekcję „Wierzący spoza parafii”

Formalności związane z planowanym chrztem Państwa dziecka

A. Odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego [w przypadku dziecka urodzonego poza granicami Polski: odpowiedni dokument tamtejszych władz]
B. Katecheza przed sakramentem chrztu dziecka odbyta przez rodziców i kandydatów na rodziców chrzestnych w tutejszej parafii lub parafii swojego aktualnego zamieszkania
C. Zaświadczenia wydane dla planowanych rodziców chrzestnych z ich parafii faktycznego aktualnego zamieszkania (nie ważne gdzie są zameldowani), że są:
- katolikami wierzącymi,
- bierzmowanymi,
– praktykującymi
- ich Proboszcz miejsca zamieszkania wyraża zgodę, że mogą pełnić godność ojca chrzestnego/matki chrzestnej
D. Wpis szczegółowych danych rodziców i chrzestnych w księgach chrztu w Kancelarii Parafialnej min. 1 tydzień przed planowanym chrztem w godzinach otwarcia Kancelarii parafialnej
E. Gdy sytuacja, któregoś z rodziców/opiekunów prawnych jest skomplikowana albo istnieje różnica wyznań/religii pomiędzy rodzicami zaleca się, aby oboje rodzice/opiekunowie prawni wyrazili zgodę na chrzest chociaż Prawo Kanoniczne pozwala na godziwy chrzest dziecka bez zgody drugiego rodzica/opiekuna prawnego (Kodeks Prawa Kanonicznego – kanon 868)

Podlegają Państwo pod jurysdykcję parafii, na której przebywają Państwo w sposób stały przez min. 3 miesiące. Jeżeli Państwo zmieniają często miejsce zamieszkania – to termin ten wynosi zaledwie 1 miesiąc pobytu w miejscu ostatniego przebywania (kanony 100, 102, 107 Kodeksu Prawa Kanonicznego). To jest wtedy Państwa parafia, do której Państwo się zgłaszają z prośbą o chrzest dziecka. Jeżeli Proboszcz miejsca wyrazi na piśmie zgodę na chrzest w innej parafii (czyli u nas) – wtedy Państwo mogą poczynić kolejne kroki jak powyżej. Zalecamy, aby ustalenie daty chrztu dziecka w Państwa przypadku planować z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Ponadto, obowiązują Państwa wszystkie dokumenty, katechezy i zaświadczenia jak w przypadku mieszkańców parafii.

Formalności dotyczące dziecka ochrzczonego w niebezpieczeństwie śmierci przez odpowiedniego szafarza:

1) Odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

2)Świadkowie chrztu/Chrzestni składają przysięgę przed księdzem wraz z opisem okoliczności, że dziecko zostało ochrzczone. Ewentualnie, jeżeli kapelan szpitalny udzielał chrztu – zaświadczenie o udzielonym chrzcie z wody

3) Odbyta przez rodziców i chrzestnych katecheza przed sakramentem chrztu dziecka

4) Kartki do spowiedzi dla rodziców i chrzestnych dziecka

5) Obrzędy „uzupełniające” nie są powtórzeniem chrztu, a modlitwy są zanoszone do Boga jako dziękczynienie i prośba o opiekę opatrzności Bożej, jakiej dziecko doznało w chorobie oraz o łaskę zbawienia udzieloną dziecku w sakramencie chrztu. Celebruje się tak obrzędy wyjaśniające, czyli namaszczenie olejem Krzyżma Świętego, włożenie białej szaty i wręczenie zapalonej świecy. Nie ma już dublowania obrzędu polania wodą i nie wypowiada się ponownie formuły chrzcielnej

6) Podczas Mszy św. stosuje się formularz „Przyniesienie do kościoła dziecka już ochrzczonego”