Schola dziecięca

Nazwa „schola” wywodzi się od założonej przez papieża Grzegorza I Wielkiego szkoły śpiewaków – schola cantorum, służącej nauce wykonania chorału nazwanego później od imienia papieża gregoriańskim. Wraz ze zmianami w kulturze muzycznej śpiew jednogłosowy został zastąpiony melodią wielogłosową. Obecnie scholą nazywa się zespół wokalny tworzony przez osoby związane z parafią, którego zadaniem jest pomoc w inicjowaniu i podtrzymywaniu śpiewu podczas liturgii.

Schola pełni ważną rolę w zgromadzeniu liturgicznym. Dokumenty soborowe tak o niej mówią:

Do niej bowiem należy troska o poprawne, zgodne z różnymi rodzajami śpiewu, wykonywanie właściwych im części liturgii oraz wspomaganie czynnego uczestnictwa wiernych przez śpiew w liturgii. Obecność scholi w liturgii i to nie tylko „od wielkiego święta”, ale w każdą niedzielę ukazuje bogactwo i różnorodność posług i zaangażowania wiernych w sprawowanie liturgii. Przede wszystkim schola powinna wykonywać śpiewy dla nich przeznaczone, następnie powinna podtrzymywać śpiew wiernych, może też śpiewać pieśni na przemian z ludem (np. wierni refren, schola zwrotki), uczyć nowych pieśni, śpiewać pieśni trudne i wielogłosowe.

Schola od wielu lat działa przy naszej parafii. Należą do niej dziewczęta różnych klas szkoły podstawowej. Spotkania odbywają się w salce parafialnej „Saletynka” według Harmonogramu spotkań raz w tygodniu w sobotę o godz. 11:00. Spotkania te mają na celu przećwiczenie pieśni oraz rozwijanie umiejętności muzyczno–wokalnych dzieci.

Aby śpiewać w Scholi nie potrzeba szczególnych lub wybitnych zdolności muzycznych. Ważne jest, aby lubić śpiewać i chcieć to robić na chwałę Bożą. Działalność w Scholi jest pracą zespołową. Każda z dziewczynek ma możliwość dzielenia się z innymi takim talentem, jakim została obdarowana przez Pana Boga.

Nasza Schola dziecięca upiększa swoim śpiewem uroczystości religijne oraz angażuje się w oprawę muzyczną niedzielnych Mszy świętych dla dzieci o godz. 11:30. Scholą dziecięcą opiekuje się s. Kinga Gąsiorek ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.