Małżeństwo

Czynności wstępne

 • ustalenie daty ślubu warto rozważyć dużo wcześniej przed planowanym ślubem – daty rezerwacji ślubu wahają się od 3 miesięcy do roku przed ślubem; rezerwacji daty i godziny ślubu dokonują narzeczeni w kancelarii parafialnej lub w zakrystii przed dowolną Mszą świętą
 • prosimy nie wysyłać do Kancelarii parafialnej Państwa babć, dziadków, rodziców ani rodzeństwa – do duszpasterzy zgłaszają zainteresowani narzeczeni
 • ustalenie daty spisania protokołu – zawsze na konkretną datę i godzinę, ponieważ czynności te trwają około jednej godziny i wymagają stawienia się obojga narzeczonych osobiście w kancelarii parafialnej
 • pierwszorzędnym miejscem, gdzie Państwo proszą o ślub jest parafia Państwa zamieszkania, nie zaś pochodzenia lub rodzinna; jeżeli jest inaczej – należy dokładnie przeczytać informację poniżej;

  Wierni spoza parafii proszący o ślub w parafii NMP Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim:
  Podlegają Państwo pod jurysdykcję parafii, na której przebywają Państwo w sposób stały przez min. 3 miesiące. Jeżeli Państwo zmieniają często miejsce zamieszkania – to termin ten wynosi zaledwie 1 miesiąc pobytu w miejscu ostatniego przebywania (kanony 100, 102, 107 Kodeksu Prawa Kanonicznego). To jest wtedy Państwa parafia, do której Państwo się zgłaszają z prośbą o ślub. Jeżeli Proboszcz miejsca wyrazi na piśmie zgodę na ślub w innej parafii (czyli u nas) wydając państwu Pozwolenie na przeprowadzenie kanonicznego badania narzeczonych i zawarcie związku małżeńskiego poza własną parafią – wtedy Państwo mogą poczynić kolejne kroki.
 • Zalecamy, aby ustalenie potrzebnych formalności planować z min. trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Ponadto, obowiązują Państwa wszystkie dokumenty, katechezy i zaświadczenia jak w przypadku mieszkańców parafii
 • Na protokół przedślubny należy umawiać się telefonicznie z duszpasterzami

Formalności dotyczące ślubu

Formalności związane ze ślubem należy rozpocząć min. 3 MIESIĄCE przed zaplanowaną datą zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli ślub planują Państwo w miesiącach od lipca do września (włącznie) należy zakończyć wszelkie formalności przed wakacjami – dlatego należy dodać odpowiedni czas na dużo wcześniejszy kontakt, zebranie dokumentów i ustalenie spotkania w kancelarii parafialnej (spisanie protokołu przedślubnego).
Na spisanie protokołu narzeczeni umawiają się na konkretną datę i godzinę w Kancelarii Parafialnej (rozmowa przy protokole trwa około godziny; odbywa się poza godzinami przyjęć, aby nie blokować dostępu innym osobom, np. w związku z pogrzebem lub inną sprawą).

Na umówione wcześniej spotkanie dot. spisania protokołu narzeczeni przynoszą:
+ dokumentację wyliczoną szczegółowo poniżej w zależności od konkretnego przypadku narzeczonych;
+ aktualne minimum do dnia ślubu swoje dokumenty tożsamości;
+ dane świadków (wszystkie imiona i nazwiska jak w ich dowodach tożsamości, daty urodzenia świadków, wyznanie, adres aktualnego faktycznego zamieszkania świadków).

ŚLUB KONKORDATOWY
(ślub kościelny ze skutkami cywilnymi):

 • z dowolnego USC w Polsce: Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (2 egz.) [dokumenty z USC są 6 miesięcy od dnia wydania – dokładna data ważności jest na zaświadczeniu]
 • jeżeli oboje narzeczeni zamieszkują stale poza par. NMP Saletyńskiej w Ostrowcu Św. à żadne z narzeczonych nie jest tutejszym parafianinem (nie ma znaczenia gdzie narzeczeni są zameldowani oraz czy proboszcz narzeczonych zna czy nie zna, ponieważ parafią zamieszkania jest ta, gdzie przebywa się dłużej niż 3 ostatnie miesiące):
  + pozwolenie na protokół i ślub od Proboszcza miejsca faktycznego zamieszkania jednego z narzeczonych: Zezwolenie na przeprowadzenie rozmów kanoniczno-duszpasterskich i pobłogosławienie małżeństwa poza parafią zamieszkania narzeczonych (zob. kanon 1115 Kodeksu Prawa Kanonicznego)
 • Świadectwa chrztu narzeczonych (i bierzmowania – jeżeli brak takiej adnotacji w metrykach chrztu) [ważne są 6 miesięcy od dnia wydania oznaczonego na świadectwie chrztu]; wyciąg z metryki chrzcielnej musi być świeżej daty, aby zapobiec przed bigamią; w metryce chrztu wpisuje się udzielony chrzest, bierzmowanie, małżeństwo, święcenia, profesję zakonną, apostazję, zmianę nazwiska dokonaną przed ślubem, stwierdzenie nieważności małżeństwa, dyspensę od małżeństwa niedopełnionego; dlatego wyciąg z metryku chrztu potrzebny do ślubu jest ważny tylko 6 miesięcy; na jej podstawie parafia tutejsza wysyła informację o zawartym ślubie do parafii chrztu;
 • Zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim
  honorujemy kursy przedmałżeńskie odbywane poza tutejszą parafią; nie honorujemy kursów internetowych; zachęcamy do zainteresowania się w parafii zamieszkania gdzie organizowane są w pobliżu kursy przedmałżeńskie – zwykle w terminach wrzesień-październik oraz luty-kwiecień w każdym większym mieście
 • Zaświadczenie o odbytym dniu skupienia dla narzeczonych
  (jak powyżej)
 • Zaświadczenie o spotkaniach w poradni życia rodzinnego
  w naszej parafii – 3 spotkania; w pozostałych przypadkach – jak powyżej
 • Świadectwo udziału w katechezie szkolnej/parafialnej w szkole średniej (np. Świadectwo ukończenia szkoły z adnotacją o udziale w lekcjach religii/Świadectwo udziału w katechezie szkolnej lub parafialnej wydane przez katechetę)
 • W przypadku trwającej/zakończonej psychoterapii, choroby psychicznej, leczenia psychiatrycznego lub odwykowego albo innego poważnego: zaświadczenie od odpowiedniego lekarza o stanie zdrowia/trwającej terapii itp. (zob. kanon 1095 Kodeksu Prawa Kanonicznego, katalog schorzeń dostępny m.in. w tym linku) – wśród nich występuje: schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenie dysocjacyjne tożsamości (np. rozdwojenie jaźni), osobowość dyssocjalna (w tym konflikty z prawem), osobowość chwiejna emocjonalnie typu borderline, chroniczny alkoholizm i/lub związany z nim syndrom DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), a także patologiczne uzależnienie od hazardu; niejednokrotnie pojawia się wątek innych zaburzeń, do których zaliczane są np. depresja, bulimia, niedojrzałość emocjonalna.
 • Gdy miało miejsce stwierdzenie nieważności poprzedniego małżeństwa kościelnego któregoś z narzeczonych:
  – wyrok Sądu Okręgowego o rozwodzie, alimentach, opiece nad dziećmi itp. (gdy poprzednie małżeństwo było również związkiem cywilnym)
  – Wyrok Sądu Kościelnego najwyższej z Instancji, w których prowadzona była sprawa;
  – opis sprawy;
  – Dekret wykonawczy/Dekret wyrokowy;
  – otrzymane oryginały do wglądu do poświadczenia zgodności;
  – jeżeli jest klauzula zakazująca zawarcie ponownego małżeństwa: pod jakimi warunkami (informacje są zwykle w Dekrecie wykonawczym);
  – gdy są klauzule: dostosowanie się do nich przez narzeczonych;
  – gdy są klauzule: zgoda Ordynariusza miejsca na ślub (którą przygotowuje do Kurii ksiądz spisujący protokół);
  – ksiądz przeprowadzający protokół dokonuje kserokopii ww. dokumentów i dołącza je do akt protokołu przedślubnego.

W przypadku osób rozwiedzionych, które nie miały nigdy ślubu kościelnego:
+ kserokopia dowodów osobistych narzeczonych;
+ prośba o uznanie stanu wolnego i zezwolenie osobie cywilnie rozwiedzionej na sakramentalne małżeństwo (kierowana do Kurii, którą przygotowuje ksiądz spisujący protokół)
+ odpis skrócony aktu małżeństwa cywilnego z adnotacją o rozwodzie, ewentualnie prawomocny wyrok rozwodowy (w przypadku kilku związków cywilnych – dotyczy wszystkich)
+ oświadczenie rozwiedzionej strony (a gdy oboje są po rozwodzie to obojga osobno) o tym, że poprzednie małżeństwo nie było traktowane jako małżeństwo prawdziwe, a jedynie umowa cywilna oraz że planowane małżeństwo sakramentalne jest traktowane jako małżeństwo prawdziwe, sakramentalne, aż do śmierci, w duchu wiary katolickiej i nauczania Kościoła katolickiego;
+ dokumentacja o zasądzonych alimentach na rzecz osób z poprzedniego związku osoby rozwiedzionej

W przypadku wdów/wdowców:
+ akt zgonu poprzedniego małżonka (do weryfikacji informacji z adnotacjami na świadectwie chrztu);
+ prośba o dyspensę od zapowiedzi przedślubnych, gdy narzeczeni ich z jakiegoś ważnego powodu nie chcą (pisemna prośba o dyspensę kierowana do Kurii z podaniem uzasadnienia przez narzeczonych – prośbę o dyspensę wysyła ksiądz; koszty administracyjne 100 zł/akt)

W przypadku, gdy jedna ze stron jest osobą ważnie ochrzczoną ale innego wyznania /niewierzącą /agnostykiem /po apostazji/wyznaje inną religię albo gdy jedna ze stron jest nieochrzczona:

+ oświadczenie strony niekatolickiej (tzw. Rękojmia) o nie stwarzaniu problemów stronie katolickiej i pozwoleniu stronie katolickiej na religijne wychowanie dzieci (formularz „Małżeństwo z osobą ochrzczoną ale niewierzącą, niepraktykującą lub osobą która formalnie odstąpiła od Kościoła katolickiego”);
+ pozwolenie Ordynariusza miejsca na ślub religio mixta, którą załatwia już ksiądz spisujący protokół/Proboszcz (formularz „Prośba o dyspensę od przeszkody różnicy religii”)

PRZY PROTOKOLE:

 • Narzeczeni otrzymują prośbę o wygłoszenie zapowiedzi, z którą udają się do parafii zamieszkania narzeczonych
 • Wpis do parafialnej księgi zapowiedzi (ewentualnie prośba do Kurii o dyspensę od zapowiedzi przedślubnych, którą przygotowuje i przekazuje Kurii ksiądz)
 • Otrzymują kartki do spowiedzi przedślubnych dla narzeczonych (spowiedź narzeczonych może się odbyć poza parafią; przy spowiedzi należy zaznaczyć spowiednikowi, że jest to spowiedź przedślubna i która)
 • Informacja o warunkach oprawy muzycznej (tel. do organisty: 667 143 329 – mgr Andrzej Budziński)
 • W godzinach otwarcia kościoła: ofiara dla Siostry zakrystianki (200 zł) za przygotowanie liturgii ślubnej w kościele
 • Uzgodnienie terminu podpisania dokumentów przez świadków (i narzeczonych, jeżeli nie dokonali tego przy protokole, zwłaszcza jeżeli brakuje jeszcze jakiegoś drugorzędnego dokumentu)

Jeżeli Państwo Młodzi chcą, aby jakiś Ksiądz z rodziny albo zaprzyjaźniony pobłogosławił ich związek małżeński i na pewno będzie ten duchowny (kapłan lub diakon) na ich ślubie:
+ przypominamy o konieczności podania koniecznych danych Księdza Gościa do wypisania mu delegacji do pobłogosławienia związku małżeńskiego. Bez wcześniejszego podania danych Księdza Gościa zaproszony ksiądz będzie mógł brać udział na Mszy świętej ślubnej, powiedzieć kazanie, ale nie będzie mógł pobłogosławić Państwa związku małżeńskiego.

Jeżeli ślub ma się odbyć poza par. NMP Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ale protokół narzeczeni spisują u nas:
+ ksiądz kseruje Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z USC i pozostawia w tutejszym protokole;
+ ksiądz wypełnia i wręcza narzeczonym formularz Licencja asystencji przy małżeństwie, który uprawnia do wzięcia ślubu poza parafią spisania protokołu;
+ ksiądz zwraca narzeczonym niewypełnione wszystkie dokumenty z USC, ponieważ ich wypełnienie i doręczenie po ślubie do lokalnego USC spoczywa na parafii, w której narzeczeni biorą ślub

W DNIU ŚLUBU I W TRAKCIE UROCZYSTOŚCI:

 • Narzeczeni i świadkowie pojawiają się w kościele minimum 15 minut przed uroczystością;
 • Świadkowie pokazują księdzu błogosławiącemu związek swoje dokumenty tożsamości;
 • W zakrystii świadkowie podpisują dokumenty w księgach parafialnych oraz w dokumentach do USC, a jeżeli tego nie dopełnili wcześniej narzeczeni, to także Para Młoda;
 • Świadkowie przekazują zakrystiance obrączki i kartki ze spowiedzi narzeczonych;
 • Fotograf i/lub kamerzysta w zakrystii ustala z księdzem prowadzącym obrzęd zasady filmowania/robienia zdjęć;
 • Goście weselni nie sypią w kościele ani w jego obrębie konfetti, pieniędzy, ryżu, kwiatów itp. Prosimy uszanować miejsce święte i pracę parafian dbających o czystość w Sanktuarium i jego otoczenia oraz prosimy uprzedzić o tym fakcie dużo wcześniej gości weselnych (np. przy zapraszaniu weselników na Państwa ślub);
 • Goście weselni nie biją braw na Mszy świętej. Można to uczynić po błogosławieństwie końcowym – przy wychodzeniu z kościoła;
 • Nowożeńcy (jeżeli jest to ślub konkordatowy) otrzymują po błogosławieństwie końcowym dokument: Zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownegozastępuje on Akt Małżeństwa z USC dopóki nie ma odnotowanych Państwa w bazie PESEL jako zamężna/żonaty (do około 2 tygodni od ślubu). Ten dokument jest dla Państwa, dlatego NIE zanoszą go Państwo do USC. Formalności związane ze zgłoszeniem ślubu do USC spoczywają na parafii.

ŚLUB KOŚCIELNY
(po cywilnym lub bez skutków cywilnych)

Ślub tylko kościelny (ale po ślubie cywilnym):

 1. Wszystko jak w przypadku Ślubu konkordatowegoz wyjątkiem: narzeczeni mają dostarczyć odpis aktu ich małżeństwa cywilnego z USC
 2. Gdy sytuacja, któregoś z narzeczonych jest skomplikowana albo istnieją zobowiązania z poprzednich związków należy zwrócić się do Kurii o pozwolenie Biskupa na taki ślub (przygotowuje ksiądz przy protokole): Prośba o uznanie stanu wolnego i zezwolenie osobie cywilnie rozwiedzionej na sakramentalne małżeństwo (kierowana do Kurii na prośbę razem z podaniem uzasadnienia przez narzeczonych; prośbę o dyspensę wysyła ksiądz; koszty administracyjne 100 zł/akt)

Ślub tylko kościelny bez skutków cywilnych:
Najczęściej tylko w przypadku wdowców, gdy przewidują trudności majątkowe po śmierci któregoś z nich. Zalecany, gdy nupturienci są w podeszłym wieku i mają dzieci, nawet dorosłe, z poprzednich związków lub gdy dotychczasowa sytuacja finansowo-prawna nupturientów jest skomplikowana.

Wymagane dokumenty:

 • wszystkie jak w przypadku Ślubu konkordatowegoz wyjątkiem podpunktu dot. dokumentów z USC do ślubu konkordatowego
 • formularz do Kurii Prośba o zezwolenie na asystowanie przy małżeństwie zawieranym przez nupturientów niezawierających kontraktu cywilnego (przygotowuje ksiądz; koszty administracyjne Kurii = 100 zł/akt)