Sakramenty

Sakramenty
Sakramenty są świętymi znakami i środkami uświęcenia człowieka 
Chrzest – brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formuły słownej (KPK, kan. 849). Należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.
Dokumenty potrzebne do chrztu:
 • odpis aktu urodzenia dziecka
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania)
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą przyjąć godność chrzestnej i chrzestnego w Kościele Rzymskokatolickim
Bierzmowanie – należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Przez sakrament bierzmowania ochrzeczni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej (KKK 1285).
Dokumenty potrzebne do bierzmowania:
 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej
Sakrament małżeństwa – małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.
Dokumenty potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego:
 • metryka chrztu wydana niewcześniej niż 6 miesięcy przed spotkaniem w kancelarii parafialnej
 • dowody osobiste
 • jeśli związek małżeński pragnie zawrzeć wdowiec lub wdowa, muszą przedłożyć autentyczny domunent śmierci współmałżonka, czyli metrykę śmierci
 • świadectwo z religii z ostatniej klasy edukacji szkolnej
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • potwierdzenie przystąpienia do dwóch spowiedzi przedślubnych
 • zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (konieczne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą także skutki cywilno-prawne/ tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
Sakrament chorych/ namaszczenie chorych – poprzez, które Kościół wiernych niebezpiecznie chorych powierza Chrystusowi cierpiącemu i uwielbionemu, ażeby ich podtrzymał i zbawił(KPK, kan. 998). Namaszczenie chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości (KKK 1514).
Pogrzeb kościelny
Kościoł, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go „w ręce Ojca”. Ofiarowuje on Ojcu, w Chrystusie, dziecko Jego łaski i w nadziei składa w ziemi zasiew ciała, które zmartwychwstanie w chwale. Ofiarowanie to dokonuje się w pełni w czasie celebracji Ofiary eucharystycznej (KKK 1683).
Dokumenty potrzebne do pogrzebu:
 • akt zgonu z USC
 • potwierdzenie czy zmarły był zaopatrzony w sakrament namaszczenia chorych i wiatykiem od kapelana szpitala lub kapłana, który udzielił wymienionych sakramentów